Face Care Clinic Venlo ( via website www.facecareclinic.nl ) besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Face Care Clinic wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden of onjuistheden in de weergegeven informatie.  Face Care Clinic behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Functioneren

Face Care Clinic garandeert geen foutloze werking van deze website. Face Care Clinic is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Face Care Clinic geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Face Care Clinic sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

de inhoud en/of juistheid van de door derden aangeleverde informatie rondom panden zoals geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten;

(vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website van Face Care Clinic.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Face Care Clinic aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een ahref ; hyperlink of anderszins wordt verwezen. Face Care Clinic behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Face Care Clinic , en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming Face Care Clinic te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze juridische pagina; disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de website van Face Care Clinic & de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Hoogste kwaliteit BIG-geregistreerd Persoonlijke aandacht Innerbeauty Natuurlijk resultaat
Deskundigheid, heel goede en duidelijke uitleg...Ben meer dan tevreden met de resultaten!
Face Care Clinic gallery Face Care Clinic gallery Face Care Clinic gallery Face Care Clinic in beeld Bekijk meer op onze social media
Gratis consult Whatsapp
Aan het laden...