Bij Face Care Clinic hechten wij veel waarde aan privacy van onze bezoekers en cliënten. Wij zien het als onze taak om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u & het gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens gegevens dan ook nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Als u bijvoorbeeld het contactformulier op onze website invult of als u client bij ons bent, dan verwerken wij persoonsgegevens en in sommige gevallen zelfs medische gegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom wij dit doen en wat uw rechten zijn, leest u hieronder.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op facecareclinic.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten Face Care Clinic dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/07/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over bezoekers door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen v.w.b. website bezoekers echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@facecareclinic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking en categorieën persoonsgegevens
Door het gebruik van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW gegevens
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummers
  • Gegevens betreffende uw gezondheid
  • Naam van uw zorgverzekeraar
  • Tijdstip van uw afspraak
  • Betalingsgegevens
  • IP-adres

Als u op onze website het contactformulier invult, dan wordt om uw naam en e-mailadres gevraagd. Dit zijn persoonsgegevens. Uw gegevens komen binnen in de algemene e-mailbox van onze organisatie en gebruiken wij om uw vraag te beantwoorden of om te reageren op uw opmerking. Uw gegevens worden enkel voor dit doeleinde gebruikt. Zodra uw vraag en/of opmerking is afgehandeld, dan zullen wij uw gegevens verwijderen. Zodra u een afspraak maakt bij Face Care Clinic, dan pas wordt u ingeschreven als client en gaan wij uw persoonsgegevens verwerken in een elektronisch dossier. Met verwerken bedoelen wij dat wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, gebruiken voor het maken van een afspraak en facturatie. Wanneer u door ons wordt behandeld, vullen wij uw elektronisch dossier aan met medische gegevens zoals de diagnose en het behandelplan. Om bij problemen met uw digitale bestelling te kunnen handelen en een mogelijke storing te kunnen onderzoeken, slaan wij uw IP adres van uw locatie op. Deze data slaan wij niet langer op dan dat wij nodig achten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Face Care Clinic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak.
- Face Care Clinic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Face Care Clinic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Face Care Clinic) tussen zit.

Bewaartermijn

Face Care Clinic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Face Care Clinic verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Face Care Clinic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

De website maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken & plaatst zodoende cookies bij haar bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er uiteraard voor kiezen om cookies uit te schakelen. Optie *1 hiervoor is door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie over deze mogelijkheden vind u op de website van de aanbieder van de door u gebruikte  browser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u de website nog steeds bezoeken en de productpagina`s bekijken.
Optie **2 kies de cookieinstellingen die het beste bij u passen in de cookiemelding die u ziet tijdens het 1ste bezoek aan de website FaceCareClinic.nl of klik hier.
Let wel: Als uw browser geen cookies accepteert bent u wellicht niet in staat om alle functionaliteiten te gebruiken, ook kunnen de winkelmand functionaliteiten binnen onze webshop dan niet volledig functioneren. We raden u daarom sterk aan om minimale cookies toe te staan in uw browser.

Niet persoonlijke gegevens

Wij kunnen anonieme informatie verzamelen (informatie die ue niet persoonlijk kan identificeren) over het gebruik van deze website. We maken gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we registreren, bestaat uit onder meer ( geanonimiseerde ) IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Tevens kunnen wij deze gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze informatie en diensten beter op de behoefte van onze bezoekers aan te passen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot zijn alle IP-adressen van gemeten verkeer bij ons geanonimiseerd.

Facebook

Ten 1ste een mededeling t.a.v. Facebook; deze website is op geen enkele manier onderdeel van Facebook.com. Bovendien wordt deze site NIET onderschreven door Facebook op enigerlei wijze. Wel maken wij gebruik van de hieronder beschreven diensten van Facebook Ireland Limited ("Facebook").
Via de Facebook Pixel zijn wij zelf niet in staat om je persoonlijke gegevens in te zien als individu. Door de pixel krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt bezocht door de Facebook analytics. Daarnaast zijn wij in staat om doelgerichte advertenties te sturen aan de bezoekers van onze website als anonieme groep.
Houd er rekening mee dat dit ook verwerking kan inhouden door Facebook Inc. gevestigd in de VS. Er bestaat geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. In dit geval zal Facebook gebruikmaken van de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, die een passende garantie vormen in de zin van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR) voor de doorgifte naar derde landen. Aanvullende info ( + instellings opties om je privacy daar verder te beschermen ) over verdere verwerking en het gebruik van jouw gegevens door Facebook, vind je hier facebook.com/privacy/explanation.
Wij gebruiken de Facebook-pixel op basis van je toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR). Je  kunt je toestemming op elk moment intrekken via de cookie instellingen van deze website in je browser. De cookie van Facebook, deelt geen informatie met derden en wordt maximaal 2 jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Face Care Clinic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, Overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@FaceCareClinic.nl
Om er echter 100% zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Face Care Clinic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Beveiliging

Face Care Clinic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Websites van derden

Binnen deze website treft u op sommige pagina's ook links aan naar websites van andere partijen of wordt er naar ons verwezen. Hoewel wij deze relaties met zorg selecteren en monitoren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop dan ook niet van toepassing.

Wijzigingen

Face Care Clinic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring zonder enig verder benodigde inkennisstelling. Wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig opnieuw door te nemen bij veelvuldig gebruik van facecareclinic.nl

Vragen / opmerkingen

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u richten aan onze 'privacy verantwoordelijke:'

Face Care Clinic
T.a.v. Privacy Manager
Frans Erensstraat 10
5921 VG Venlo
Limburg Nederland
T: +31 (0)77-3690 537
E: info@facecareclinic.nl

Hoogste kwaliteit BIG-geregistreerd Persoonlijke aandacht Innerbeauty Natuurlijk resultaat
Goede ervaring. Zou bijna prettig zeggen zelfs maar ... het blijft een behandeling.
Face Care Clinic gallery Face Care Clinic gallery Face Care Clinic gallery Face Care Clinic in beeld Bekijk meer op onze social media
Gratis consult Whatsapp
Aan het laden...